Loading

BDDK’dan Koronavirüs Salgınına Karşı Önlem Kararları

bddk

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ("BDDK") 17 Mart ve 19 Mart 2020 tarihlerinde yayınladığı 8948, 8949 ve 8950 sayılı üç karar ile hayatı durduran ve bir süre de bu şekilde daha devam edecek olan Covid-19 Koronavirüs salgınının ekonomik ve ticari faaliyetlerde yarattığı aksaklıkları azaltmak amacıyla alınan birtakım önlemleri açıkladı. Bunlardan;

  • 8948 sayılı karara göre;

Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü ve 5 inci maddeleri kapsamında kredilerin donuk alacak sınıflandırılması için öngörülen 90 gün gecikme süresinin, bu Kurul Kararı tarihi (17.03.2020) itibariyle Birinci ve İkinci Grupta izlenen krediler için 31.12.2020 tarihine kadar 180 gün olarak uygulanmasına ve 90 günlük gecikmeye rağmen İkinci Grupta sınıflandırılmaya devam olunan krediler için ayrılacak karşılıkların, bankaların TFRS 9 kapsamında beklenen kredi zararının hesaplanmasında kullandıkları kendi risk modellerine göre ayırmalarına devam olunmasına,

Anılan Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin beşinci alt bendinin 31.12.2020 tarihine kadar uygulanmamasına karar verilmiştir.

Diğer bir deyişle, temerrüt (gecikme) süreleri uzatılmış olup BDDK’nin, her türlü kredi ve sair alacaklara ilişkin bu önlemi 31.12.2020 tarihine kadar geçerli olacaktır.

  • 8949 sayılı karara göre;

Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmeliğin (Yönetmelik) “Konut, taşıt ve tüketici kredilerine ilişkin sınırlamalar” başlıklı 12/A maddesinin altıncı fıkrası uyarınca, Yönetmeliğin 12/A maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen, tüketicilere, konut edinmeleri amacıyla kullandırılacak kredilerde ve taşıt kredileri hariç konut teminatlı kredilerde, kredi tutarının teminat olarak alınan konutun değerine oranının, 18.04.2007 tarihli ve 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ile alt düzenlemelerine istinaden düzenlenen Enerji Kimlik Belgesi bulunan ve enerji performansı B sınıfı olan konutlar da dahil olmak üzere, değeri beş yüz bin Türk Lirası ve altında olan konutlar için yüzde doksana çıkarılmasına karar verilmiştir.

Özetle, değeri 500.000.-TL’nin altında olan konutlar için kredi tutarının teminat olarak alınan konutun değerine olan %80 oranı %90’a çıkarılmıştır. Bu önleme için bir bitiş tarihi öngörülmemiştir. Öyleyse BDDK’nin yayınlayacağı yeni bir karara/ duyuruya kadar geçerli olacaktır.

  • 8950 sayılı karara göre,

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları ile Finansal Tabloları Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde ve aynı maddenin altıncı fıkrasında belirtilen 90 gün gecikme süresinin, TFRS 9 kapsamında beklenen kredi zararı ayıran şirketler için de geçerli olmak ve bu Kurul Kararı tarihi (19.03.2020) itibariyle henüz “Tasfiye Olunacak Alacaklar” hesabında izlenmeyen alacaklar da dahil olmak üzere, 31/12/2020 tarihine kadar 180 gün ve finansal kiralama şirketlerince 240 gün olarak uygulanmasına,

90 günlük gecikmeye rağmen “Tasfiye Olunacak Alacaklar” hesabına aktarılmayan alacaklar için şirketlerce kendi risk modellerine göre karşılık ayrılmasına devam olunmasına karar verilmiştir.

Başka bir ifadeyle, 90 günlük gecikmeye karşın “Tasfiye Olunacak Alacaklar” hesabına aktarılmayan alacaklar için şirketlerin ek bir karşılık ayırma yükümlülükleri olmayacak, mevcut karşılık ayırmaya devam olunacaktır.

Aslıhan Kart
Yazar / 29 Yazı / 43,9K Okunma

2009 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden “Marka Hakkına Tecavüz Suçları” konulu teziyle yüksek lisans derecesi almış olup aynı üniversitede ekonomik suçlar üzerine doktora çalışmalarını sürdürmektedir. 2010 yılından bugüne avukatlık yapan yazar, ağırlıklı olarak ticaret hukuku, idare hukuku, girişimcilik, bilişim-finans/ ceza hukuku, fikri mülkiyet hukuku alanlarında çalışmaktadır.


Yorum Yap

E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır.

ya da üye olmadan yorum yap ve onaylanmasını bekle.
ÜST