Loading

Bireysel Katılım Yatırımcıları İçin Gelir Vergisi İndirimi

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu Geçici Madde 82 ve bu maddenin dayanağı ile Bireysel Katılım Yatırımcısı İndirimi Hakkında Tebliğ (Seri No: 1) ile BKY’ler açısından vergi indirimi düzenlenmektedir.

geçici foto

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu Geçici Madde 82 ve bu maddenin dayanağı ile Bireysel Katılım Yatırımcısı İndirimi Hakkında Tebliğ (Seri No: 1) ile BKY’ler açısından vergi indirimi düzenlenmektedir. Buna göre;

  • Bireysel katılım yatırımcısı olan tam mükellef gerçek kişiler, 29.6.2012 tarihinden sonra iktisap ettikleri tam mükellef anonim şirketlere ait iştirak hisselerini en az iki tam yıl (730 gün) elde tutmaları şarttır. Bu hisselerin kazanılmasından önce ise BKY Lisansı’nın alınması ve lisans kapsamında ortaklık kurdukları kurumlar tarafından yapılacak faaliyetleri beyan etmeleri gerekir.
  • 213 sayılı Vergi Usul Kanununun değerlemeye ait hükümlerine göre hesapladıkları hisselerin tutarlarının u’ini yıllık beyannamelerine konu kazanç ve iratlarından hisselerin iktisap edildiği dönemde indirebilirler. Belirli araştırma, geliştirme ve yenilikçilik programları kapsamında projesi son beş yıl içinde desteklenmiş kurumlara iştirak sağlayan bireysel katılım yatırımcıları için bu oran 0 olarak uygulanır. Türkiye’deki bu indirim oranlarının, dünyadaki en yüksek indirim oranlarından olduğu görülmektedir.
  • Yıllık indirim tutarı 1.000.000 TL’yi aşamaz.
  • Bireysel katılım yatırımcısı indiriminden dar mükellef gerçek kişiler ile dar mükellef kurumlara iştirak eden tam mükellef gerçek kişilerin yararlanması mümkün değildir.

7194 sayılı Kanun hükümleri öncesinde, vergi indiriminden faydalanma, gerçek kişi olma, BKY lisansına sahip olma ve gerçek kişi yatırımcının gelirlerinin beyana tabi olması ile sınırlanıyor iken, Kanunun yürürlüğü ile birlikte 01.01.2020 tarihinden itibaren elde edilen gelirlere uygulanmak üzere, ücret beyanı değişikliği gelmiş ve gelirleri beyana dayalı olmayan BKY’ler de vergi indiriminden faydalanabilir hale gelmiştir.

Söz konusu indirimin uygulanması, 01.01.2018 tarihli ve 30288 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 22.12.2017 tarihli ve 2017/ 11176 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 31.12.2017 tarihli süre 31.12.2022 günü dahil olmak üzere, bu tarihe kadar uzatılmıştır.

Yukarıda sayılan şartların;

- Hisselerin iktisap tarihinden itibaren iki tam yıl dolmadan elden çıkarılması,

- 4059 sayılı Kanunun ek 5 inci maddesi kapsamında Hazine Müsteşarlığınca vergi desteğinden yararlanılması uygun görülmeyen sektörlerde ve/veya faaliyetlerde yatırım yapıldığının tespit edilmesi,

- Ortaklık paylarına ilişkin Bireysel Katılım Sermayesi Hakkında Yönetmelik ile getirilen şartlara uyulmaması,

- Lisans kapsamında ortaklık kurulan kurumlar tarafından daha önce bireysel katılım yatırımcısınca yapılacağı beyan edilen faaliyetlerde bulunulmaması,

- Bireysel katılım yatırımcısının veya bireysel katılım yatırımcısı ortaklıklarının iştirak edilen girişim şirketinin doğrudan veya dolaylı olarak ya da ayrı ayrı veya birlikte hâkim ortağı olduğunun tespit edilmiş olması,

- Bireysel katılım yatırımcısının; eşinin, kendisinin veya eşinin veya kendisinin altsoyu ve üstsoyu ile üçüncü derece dahil yansoy hısımları ve kayın hısımlarına idaresi, denetimi veya sermayesi bakımından doğrudan veya dolaylı olarak bağlı bulunan ya da bu kimselerin nüfuzu altında bulunan girişim şirketlerine iştirak ettiğinin tespit edilmiş olması,

Şekillerinde ihlal edilmesi halinde BKY indirimi sayesinde zamanında tahakkuk ettirilmemiş vergiler yönünden vergi ziyaı doğmuş sayılacağından vergi indirimi kapsamına dahil olurken ve/ veya kapsamdayken şartların hala taşınıyor olduğu takip edilmelidir.

Aslıhan Kart
Yazar / 29 Yazı / 44,0K Okunma

2009 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden “Marka Hakkına Tecavüz Suçları” konulu teziyle yüksek lisans derecesi almış olup aynı üniversitede ekonomik suçlar üzerine doktora çalışmalarını sürdürmektedir. 2010 yılından bugüne avukatlık yapan yazar, ağırlıklı olarak ticaret hukuku, idare hukuku, girişimcilik, bilişim-finans/ ceza hukuku, fikri mülkiyet hukuku alanlarında çalışmaktadır.


Yorum Yap

E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır.

ya da üye olmadan yorum yap ve onaylanmasını bekle.
ÜST