Loading

Cumhurbaşkanlığı 2019 Yıllık Programında Girişimcilerle İlgili Başlıklar

Resmi Gazete’nin 27 Ekim tarihli mükerrer sayısında 2019 yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı yayınlandı.

Programa göre Türkiye'nin uluslararası rekabet gücünü ve dünya ihracatından aldığı payı artırmak için imalat sanayinde dönüşüm sağlanarak yüksek katma değerli yapıya geçilecek ve yüksek teknoloji sektörlerinin payı artırılacak. Üniversitelerle özel sektör iş birliği sağlanarak büyük çaplı projeler desteklenecek.

Program içeriğinde bilim, teknoloji, yenilik, imalat sanayi, girişimcilik gibi alanlardaki mevcut durum aktarılarak bu konulara yönelik hedefler sıralandı.

 

AR-GE ve Yenilik

Buna göre Ar-Ge ve yenilik politikasının temel amacı teknoloji ve yenilik faaliyetlerinin özel sektör odaklı olarak artırılarak faydaya dönüştürülmesine, yeniliğe dayalı bir ekosistem oluşturularak araştırma sonuçlarının ticarileştirilmesine ve markalaşmış teknoloji yoğun ürünlerle Türkiye'nin küresel ölçekte yüksek rekabet gücüne erişmesine katkı sunmak olarak belirlendi. Bu kapsamda kritik alanlarda araştırma alt yapılarının kurulumu ve gelişimi desteklenecek, özel sektör Ar-Ge ve tasarım merkezlerinin sayısı artırılacak.

Ülkemizin liderliğini sağlayacak yeni sektörler ve yetkinlikler yaratılmasına yönelik bilimin sınırında yüksek riskli ve katma değer açısından yüksek etki yaratması muhtemel öncül araştırma projeleri desteklenecek. Araştırmacı insan gücünün sayısı ve niteliği daha da artacak, özel sektörde araştırmacı istihdamı teşvikine devam edilecek. Sanayinin ihtiyaçlarına yönelik araştırmacı insan gücü nitelik ve nicelik yönünden geliştirilecek. Yurt dışındaki nitelikli araştırmacıların ülkemizde çalışmasının özendirilmesine yönelik programlar geliştirilecek.

Ar-Ge faaliyetleri, araştırma altyapıları ve araştırmacı insan gücü bakımından bölgesel ve küresel düzeyde iş birliği geliştirilecek. Araştırma kurullarının ikili veya çok taraflı uluslararası iş birliği ile hazırlayacakları projeler desteklenecek.

 

Yüksek Teknoloji Ürünlerinin Geliştirilmesi

Katma değeri yüksek teknolojik ürünlerin geliştirilmesi ve markaların yaratılması amacıyla başta öncelikli sektörlerde olmak üzere ticarileşme faaliyetleri desteklenecek. Türkiye'nin uluslararası rekabet gücünü ve dünya ihracatından aldığı payı artırmak için imalat sanayinde dönüşümü gerçekleştirerek yüksek katma değerli yapıya geçme ve yüksek teknoloji sektörlerinin payını artırma temel amaç olacak.

 

Diğer Geliştirmeler

Ürün Yerlileştirme Programı hayata geçirilecek, yerlileştirilecek ürün listesi belirlenecek ve yatırımcılarla paylaşılacak. Ürün güvenliği ve teknik düzenlemelere ilişkin mevzuat güncellenecek.

Haksız rekabeti önlemek ve insan sağlığı ve güvenliğini korumak üzere piyasa gözetim ve denetim sisteminin etkin işlemesine yönelik çalışmalar sürdürülecek.

Büyük ölçekli stratejik yatırımlara olan ihtiyacın sürdüğü kimya sektöründe, petrokimya, plastik, kompozit ve ileri malzeme gibi alanlarda yeni yatırımlar için lojistiği uygun yer tahsisi yapılarak kimya parklarının kurulması desteklenecek.

Çevreye duyarlı yeni teknolojilerin geliştirilmesi desteklenecek.

İlaç sanayisinde Ar-Ge ekosistemi geliştirilecek, bu alan stratejik bir yaklaşımla ele alınacak.

KOBİ’ lerin Ar-Ge, yenilik ve ihracat kapasiteleri geliştirilerek uluslararası olma düzeyleri artırılacak.

Girişim sermayesi, bireysel katılım sermayesi, kredi garanti fonu, mikro kredi uygulamaları ve sermaye piyasası imkanları geliştirilerek yeni girişim ve KOBİ’ lerin finansmana erişimi kolaylaştırılacak.

Esnaf ve sanatkarların değişen ekonomik ve sosyal şartlara uyum sağlayabilmesi için gerekli yapısal dönüşümleri desteklenecek ve alışveriş merkezlerinin küçük esnaf ve sanatkarlara yönelik olumsuz etkilerinin giderilmesi sağlanacak.

İletişim teknolojileri altyapısı, uygun kalite ve fiyatlarla hizmet sunumuna imkan verecek şekilde geliştirilecek, başta fiber altyapı olmak üzere, yüksek hızlı internet erişim imkanı sunan sabit ve mobil yeni nesil erişim şebekelerinin yaygınlaştırılması sağlanacak.

Elektronik Haberleşme Altyapı Bilgi Sistemi kurulacak, mobil haberleşme altyapısı olmayan yerleşim yerleri için kurumlar tamamlanacak.

Yüksek katma değerli internet girişimlerinin ortaya çıkması ve gelişimi desteklenecek. Sayısal içeriğin geliştirilmesi ve ticarileşmesi amacıyla başta oyun olmak üzere mobil uygulama, yazılım ve bilgi teknolojileri hizmetlerine destek sağlanacak.

Hakan Yıldız
Yönetici / 318 Yazı / 1,1M Okunma

1972 yılında Kayseri’de doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini Kayseri’de tamamladıktan sonra Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde Turizm İşletmeciliği ve Anadolu Üniversitesi İşletme bölümlerinden mezun oldu. Bir çok girişimcilik faaliyetinde bulundu ve kendi şirketlerini yönetti. 2003 yılında Özelleştirme İdaresi Başkanlığında görev alan Yıldız, Ataköy Marina, Türk Hava Yolları ve Erdemir A.Ş. gibi şirketlerde orta düzey yöneticilik görevlerinde bulundu. 2016 yılına kadar süren Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı’ndaki görevinin ardından Eltemtek A.Ş. ‘de Genel Müdür Yardımcılığı yaptı. 2016 yılı Nisan ayında kamu görevlerinden ayrılarak Global Markets Turkey’i kurdu ve Norveç merkezli Global IT şirketine bir süre danışmanlık hizmeti verdi. Şu an finans ve enerji ticareti alanlarında iki fintech şirketi yöneten Yıldız, ülkemizdeki ilk Kitle Fonlaması platformlarından biri olan fonbulucu.com’un kurucusudur. Girişimcilik ve Kitle Fonlaması üzerine bir çok  makalesi bulunmakta olup, girişimcilik ekosistemi içerisinde fonlama ve bilgilendirmeyi görev edinen Girişimci Gazetesi, Fonbulucu Invest, Fikirler Yarışıyor, Non Stop Fund gibi bir çok platformu da yönetmektedir. Mentor, Girişimci ve Melek Yatırımcı da olan Yıldız, evli ve iki çocuk babasıdır.


Yorum Yap

E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır.

ya da üye olmadan yorum yap ve onaylanmasını bekle.
ÜST