Loading

İnsan Hakları Eylem Planı’ndan Ticaret Hayatını Etkileyecek Gelişmeler

3 Mart 2021 günü “Özgür Birey, Güçlü Toplum; Daha Demokratik Bir Türkiye” sloganıyla yayınlanan İnsan Hakları Eylem Planı ile, ticaret hayatını da etkileyecek pek çok değişiklik ve düzenlemenin ayak sesini duyduk.

geçici foto

3 Mart 2021 günü “Özgür Birey, Güçlü Toplum; Daha Demokratik Bir Türkiye” sloganıyla yayınlanan İnsan Hakları Eylem Planı ile, ticaret hayatını da etkileyecek pek çok değişiklik ve düzenlemenin ayak sesini duyduk. Aşağıda İnsan Hakları Eylem Planı’nda öngörülen başlıkları sizlerle paylaşmak isteriz. Bu hususların temel hatları ile yerli/ yabancı yatırımcılar ile devlet ilişkilerine, teşebbüs hürriyetine, Türk Ticaret Kanunu’nda şirketler ile ilgili olarak yapılacak düzenlemelere, ticari ilişkilerde alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin  etkinliğinin artırılmasına, ticari, idari ve hukuki bazı süreçlerin kolaylaştırılmasına ve hızlandırılmasına, mülkiyet hakkına ilişkin birtakım teminatların kazandırılmasına, yapay zeka ve bilişim süreçlerinin daha etkin kılınmasına ilişkin olduğunu söyleyebiliriz. İlerleyen zamanda bunlarla uyumlu yasal düzenlemeleri ve fiili uygulamaları da görmeye başlayacağımızı değerlendirmekteyiz.

 1. Avrupa Birliği’nin “Doğrudan Yabancı Yatırımların İzlenmesi Hakkında Çerçeve Kararı” (2019/452) ile uyumlu yasal düzenlemeler yapılacak ve Sanayileşme İcra Komitesi bu düzenlemeler doğrultusunda görevini yerine getirecektir.
 2. Sözleşme ve teşebbüs hürriyetine ilişkin mevzuat ve uygulamalar; öngörülebilirlik, kazanılmış hakların korunması ve şeffaflık ilkeleri temelinde gözden geçirilecek ve bu ilkelere aykırılık taşıdığı tespit edilen hükümler yürürlükten kaldırılacaktır.
 3. Türk Ticaret Kanunu’nda yer alan tasfiye hükümleri gözden geçirilecek ve ticaret şirketlerinin tasfiye kararı almaları halinde uygulanacak tasfiye yöntemleri basitleştirilecektir.
 4. Ticari sırrın tüm yönleriyle düzenlendiği ve korunduğu düzenlemeler hayata geçirilecektir.
 5. Uluslararası yatırımcılar ve yabancı kişilere, hakları ile Türk hukuk sistemini anlatan yazılı ve görsel materyaller kendi dillerinde hazırlanarak erişimlerine sunulacaktır.
 6. Zaman ve emek kaybının önlenmesi amacıyla noterlik işlemlerinde dijital dönüşüm hızlandırılacak, ayrıca bu işlemlerde sahteciliği tamamen ortadan kaldıracak olan Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi uygulamaya konulacaktır.
 7. Gerçek ve tüzel kişiler ile devlet arasındaki uyuşmazlıkları en hızlı ve en az maliyetle çözmek amacıyla idari sulh usulü getirilecek, böylece alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinden biri daha adalet hizmetlerine kazandırılacaktır.
 8. İdare ile yatırımcılar arasındaki uyuşmazlıkları gidermek amacıyla bağımsızlık ve tarafsızlık esasıyla çalışacak, uyuşmazlıkları temel ilkeler çerçevesinde değerlendirerek hızlı karar alabilecek yeni bir kurumsal yapı ihdas edilerek, özel kesim yatırımlarının korunmasına ilişkin kanuni düzenleme yapılacaktır.
 9. Tahkimin ticari uyuşmazlıkların çözümünde daha fazla kullanılması teşvik edilecek, İstanbul Tahkim Merkezi’nin yapısı güçlendirilecektir.
 10. Adalet Bakanlığı bünyesinde alternatif uyuşmazlık çözüm yollarına ilişkin kurumsal yapının güçlendirilmesi sağlanacaktır.
 11. Hukuk uyuşmazlıklarında arabuluculuğun kapsamı genişletilecek ve arabulucuların farklı alanlarda ihtisaslaşması sağlanacaktır.
 12. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Avrupa Birliği standartları ile uyumlu hale getirilecektir.
 13. İcra ve İflas Kanunu ile Yönetmeliği mülkiyet hakkının en geniş şekilde korunmasını sağlayacak şekilde yeniden düzenlenecektir.
 14. Avrupa Konseyi’nin ilke ve tavsiyelerine uygun biçimde ve hukuki güvencelerin korunması ilkesine aykırı olmayacak şekilde yargıda yapay zekâ uygulamaları kullanılacaktır.

Aslıhan Kart
Yazar / 29 Yazı / 44,0K Okunma

2009 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden “Marka Hakkına Tecavüz Suçları” konulu teziyle yüksek lisans derecesi almış olup aynı üniversitede ekonomik suçlar üzerine doktora çalışmalarını sürdürmektedir. 2010 yılından bugüne avukatlık yapan yazar, ağırlıklı olarak ticaret hukuku, idare hukuku, girişimcilik, bilişim-finans/ ceza hukuku, fikri mülkiyet hukuku alanlarında çalışmaktadır.


Yorum Yap

E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır.

ya da üye olmadan yorum yap ve onaylanmasını bekle.
ÜST