Loading

Ticari Alacak Sigortası ve Devlet Desteği

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Ticari Alacak Sigortası Sunulmasını İçeren Devlet Destekli Sistemin İşleyişine Dair düzenlemeler.

geçici foto

Bakanlar Kurulu’nun 04.06.2018 tarihli ve 2018/11892 sayılı “Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Ticari Alacak Sigortası Sunulmasını İçeren Devlet Destekli Sistemin İşleyişine Dair Kararı” ile şirketlerin risk yönetiminde büyük öneme sahip olan, KOBİ’ler için devlet destekli bir ticari alacak sigortası sistemi getirilmiş, 2018 yılının Aralık ayında ise buna ilişkin çalışma usul ve esaslarını düzenleyen düzenlemeler yürürlüğe konulmuş idi.

Sistem ile amaçlanan, KOBİ’lerin teminata bağlanmamış vadeli satışlardan doğan borçlarının ödenmeme riskinin teminat altına alınması olup yalnızca yurt içi satışlardan doğan ticari alacaklara teminat sağlanmaktadır. Yine açık hesap, kambiyo senetleri ve tüzel kişilere yapılan vadeli faturalı satışlar teminat altındadır.

Peşin, kredi kartlı, bankanın teminatı (teminat mektubu, DBS, teyitli akreditif vb.) altında olmayan satışlar ile yurtiçinde kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, odalar ve borsalar, meslek birlikleri, dernekler, vakıflar, kamu iktisadi kuruluşları ile ilgili satışlar ise kapsam dışındadır (Bkz. https://www.alacaksigortasi.com.tr/).

a) Başvuru tarihinden itibaren en az iki yıl önce kurulmuş ve

b) Merkez tarafından belirlenen risk değerlendirme kriterlerini sağlayan küçük ve orta büyüklükteki şirketler bu imkandan faydalanabilir. Burada adı geçen merkez, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’nun 33/A maddesi çerçevesinde görevlendirilen Olağandışı Riskler Yönetim Merkezi’dir. Risk değerlendirmesi sonucunda, “1 (en düşük riskli)” ile “6 (en yüksek riskli)” arasında bir skor verilmekte ve buna göre sigorta talebinde bulunan işletmeler sıralanmaktadır. Skoru 6 olan başvuranlara alacak sigortası kapsamında kredi limiti sağlanmaz iken skoru 1 ile 5 arasında olan her bir alıcıya, alacak sigortası talebinde bulunan işletmenin vadeli satışlardan elde edilen cirosuna kredi limiti sağlanmaktadır.

c) Bunların yanı sıra hedef kitlenin yıllık net satış hasılatının 25.000.000 TL'yi aşmaması aranmaktadır.

d) Başvuracakların vergi ve SGK borcu da bulunmamalı ve risk değerlendirme kriterlerini sağlamaları gerekmektedir.

e) Azami vade 360 gündür.

f) Prim hesabı, sigortalının cirosu üzerinden yapılmaktadır.

 

İşletmelerin özellikle tahsilat sorunlarını önlemeye yönelik bu kurum, finansal yapıyı güçlendirmeyi amaçlamakta, özellikle yurtiçi alacaklar yönünden KOBİ’lerin risk yönetimini sağlamaya imkan tanımaktadır.

 

Aslıhan Kart
Yazar / 29 Yazı / 43,2K Okunma

2009 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden “Marka Hakkına Tecavüz Suçları” konulu teziyle yüksek lisans derecesi almış olup aynı üniversitede ekonomik suçlar üzerine doktora çalışmalarını sürdürmektedir. 2010 yılından bugüne avukatlık yapan yazar, ağırlıklı olarak ticaret hukuku, idare hukuku, girişimcilik, bilişim-finans/ ceza hukuku, fikri mülkiyet hukuku alanlarında çalışmaktadır.


Yorum Yap

E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır.

ya da üye olmadan yorum yap ve onaylanmasını bekle.
ÜST