Loading

Uyumlu Mükelleflere %5 Vergi İndirimi

Uyumlu Mükelleflere sağlanan % 5 Vergi İndiriminin uygulama şartları

Vergi hesaplama

Vergiye uyumun sağlanması amacı ile  vergisini zamanında ödeyen gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren %5 vergi indirimi uygulaması getirilmiş ve uygulanmaya devam etmektedir.

Vergisini düzenli ödeyen mükelleflere sağlanan vergi indirimi ile bir bakıma ödüllendirme olarak da yorumlanabilir.

Getirilen bu  düzenlemeye göre; ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle gelir vergisi mükellefi olan uyumlu mükelleflerin yıllık gelir vergisi beyannameleri üzerinden hesaplanan verginin %5'i, ödenmesi gereken gelir vergisinden indirilmektedir.

Vergi İndiriminden aşağıdaki şartları taşımaları kaydı ile faydalanabilirler ,

  1. İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yıla ait Yıllık gelir vergisi ve kurumlar vergisi beyannameleri, geçici vergi beyannameleri, muhtasar, muhtasar ve prim hizmet beyannameleri ile KDV ve ÖTV beyannamelerinin  kanuni süresi içerisinde verilmiş olması,
  2. Bu beyannameler (Yıllık gelir vergisi ve kurumlar vergisi beyannameleri, geçici vergi beyannameleri, muhtasar, muhtasar ve prim hizmet beyannameleri ile KDV ve ÖTV beyannameleri) üzerine tahakkuk eden vergilerin gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinin verilme süresine kadar ödenmiş olması ,
  3. İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yıl içerisinde haklarında beyana tabi vergi türleri itibarıyla ikmalen, re’sen veya idarece yapılmış bir tarhiyat bulunmaması,
  4. Vergi indiriminin hesaplanacağı beyannamenin verildiği tarih itibarıyla vergi aslı (vergi cezaları dâhil) 1.000 Türk lirasının üzerinde vadesi geçmiş borcunun bulunmaması,
  5. Vergi indiriminin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile önceki dört takvim yılında Vergi Usul Kanununun 359 uncu maddesinde sayılan fiillerin işlenmemiş olması,
  6. Mahsuben yapılan ödemelerde, daha sonra yapılan tespitler üzerine mahsuben ödenmek istenen tutarın 'una kadar yapılan eksik ödemelerin indirimden faydalanılmasına engel teşkil etmeyecektir.
  7. Kanuni süresi içinde verilen bir beyannameye ilişkin olarak, kanuni süresinden sonra düzeltme amacıyla veya pişmanlıkla verilen beyannameler vergi indiriminden yararlanılmasına engel teşkil etmeyecektir.

Kapsama giren ve şartları taşıyan mükellefler 2019 yılı yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannameleri üzerinden hesaplanan gelir veya kurumlar vergisinin %5’i oranında vergi indirimi tutarını hesaplayıp beyan edeceklerdir.

Beyanname üzerinde hesaplanan vergi indirimi tutarı, öncelikle bu beyannameler üzerinden ödenmesi gereken gelir veya kurumlar vergisinden indirilebilmektedir. Ancak özellikle kurumlar vergisi mükelleflerinde, kurumlar vergisi ile aynı oranda geçici vergi uygulanması dolayısıyla, ödenecek vergi çıkmaması sebebiyle mükelleflerin çoğunluğunun iade alacağı doğacaktır. İade doğması halinde ise ; yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihi izleyen bir tam yıl içinde mükellefin beyanı üzerine tahakkuk eden diğer vergilerinden mahsup edilebilir. Bu süre içinde mahsup edilemeyen tutarlar red ve iade edilmez. Bu durumda 2019 yılına ait  30.04.2020 tarihinden verilecek olan Kurumlar Vergisi Beyannamesinde çıkan iade tutarı  30.04.2021 tarihine kadar mükellefin beyanı üzerine tahakkuk eden diğer vergilerinden mahsup edilebilecektir. Bu süre içerisinde mahsup edilemeyen vergi indirimi tutarları ise red ve iade olunmayacaktır.

Diğer bir önemli husus ise şirket birleşmelerinden kaynaklı  fesh olan şirketten dolayı nasıl bir yol izleneceğidir. Bu konuda İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığının 08.04.2019 tarihli 62030549-120[Mük.121-2018/588]-E.279447 nolu özelgesi , mevcut bir kurumun başka bir kurumu devralması suretiyle gerçekleşen birleşmelerde devralan kurumun Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 121 inci maddesinde yer alan indirim hükmünden faydalanılabilmesi için devralan ve devrolunan kurumların her ikisinin de maddede yer alan şartları sağlaması gerekmektedir , şeklinde görüş vermiştir.

İndirimden yararlanabilmek için, yukarıdaki şartların tamamının sağlanması gerekmektedir. Bir defa  olsa  bile vergi beyannamesini zamanında vermeyenler veya  ödemeyi bir gün bile olsa geciktirmiş olanlar bu hakkını kaybetmektedir. İndirimden yararlanılan yıla ilişkin olarak sonradan yapılan vergi incelemesinde tarhiyat yapılması halinde ise tarhiyatın kesinleşmesi şartıyla, yararlanılan indirim tutarının geri alınıyor olması bu indirimden faydalanıp faydalanmayacağını iyi analiz etmesi gerekir. Yani bu indirimden yararlanmak isteyen mükelleflerin sadece bugünü ve geçmişi değil aynı zamanda geleceği de görebilmesi gerekmektedir.

Etiketler:
Deniz Varlık
Standart Üye / 8 Yazı / 21,4K Okunma

2000 yılında Anadolu Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü’nden mezun olmuştur. 2004 yılından itibaren Nurus Grubu’nda Muhasebe Şefi olarak çalışmıştır. 2005 yılında Mali Müşavir ünvanını elde eden Varlık, 2006 yılında Ankara SMMMO’da Bağımsız Denetim Komisyonu üyeliğini icra etmiştir. Üretim, hizmet ve ticaret sektörlerinde faaliyet gösteren şirketler nezdinde bağımsız denetim ve vergi denetimi konularında üst düzey deneyim ve bilgi sahibidir. 2014 yılında Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Bağımsız Denetçi ünvanını elde etmiştir. 2005 yılından 2021 yılına kadar Grant Thornton Türkiye’de görev yapmış 2021 yılından bu güne kadar Oskar Holding bünyesinde mali işler direktörü olarak görevini sürdürmektedir. Evlidir ve 2 çocuk babasıdır.


Yorum Yap

E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır.

ya da üye olmadan yorum yap ve onaylanmasını bekle.
ÜST